Fotowoltaika - projekt parasolowy

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

I. Tytuł projektu:„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2017.04.03 – 2019.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 2,69 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 123,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 1 839,06 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) – 1 467,94 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  19 974 031,47 zł w tym 11 159 981,61 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II.Tytuł projektu:„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – ETAP II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko

Okres realizacji projektu: 2018.10.07 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenienegatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających,
 • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,38 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 15,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 310,45 tony równoważnika CO2/rok
 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 397,51 MWhe/rok

Całkowita wartość projektu to  2 755 337,03 zł w tym 1 889 098,77 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

III. 

1) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF –ETAP III (MKP-Rzeszów sp. z o.o.)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: MPK Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2019.05.02 – 2019.12.31

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE oraz redukcja emisji Co2. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w  gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcję emisji Co2 70,21 Mg/rok.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,09 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 89,91 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -70,21 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  1 173 342,24 zł  w tym 594 405,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

2) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF –ETAP III (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. – Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.,

Partnerzy projektu: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2018.11.30 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczna na własne potrzeby obiektów objętych projektem. Projekt umożliwi wytwarzanie rocznie  163 MWh energii z OZE i przełoży się na szacowany roczny spadek  emisji 127,3 ton równoważnika Co2.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,15 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 5,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 163,41 MWe/rok
 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -127,62 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  1 226 671,16 zł  w tym 802 356,22 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

3) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – ETAP III (MZBM Sp. z o.o.+ MPEC Sp. z o.o.+ MPGK Sp. z o.o)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: MZBM Sp. z o.o.

Partnerzy projektu: .MPEC Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2018.04.20 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  Projekt dotyczy budowy 13 mikroinstalacji dachowych montowanych na budynkach należących         do MZBM Sp. z o.o. MPGK Sp. z o.o., MPEC Rzeszów Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania      energii z OZE w źródłach rozproszonych oraz redukcja emisji Co2. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w      gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcję emisji Co2 89,39 Mg/rok.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  – 0,12 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 114,48 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -89,39 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  844 417,20 zł  w tym 509 763,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

4) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji projektu: 2017.07.31 – 2020.12.31

Główny cel projektu:  CELEM projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE oraz redukcja emisji Co2.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  – 1,21 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 977,40 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -763,30 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  10 290 689,87 zł  w tym 6 619 644,64 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

Brak załączników