Polityka Prywatności

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu internetowego

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: ROF) www.rof.org.pl są zastrzeżone.

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw do znaków towarowych należących do ROF.

Żadna część serwisu nie może być w całości lub w części kopiowana w celach komercyjnych, modelowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody ROF.

Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje o gromadzonych przez serwis danych oraz zasadach ich przetwarzania i wykorzystywania. Zbieranie informacji o użytkownikach serwisu i wykorzystywanie zbieranych danych jest ograniczone do niezbędnego minimum, potrzebnego do świadczenia usług przez ROF na najwyższym poziomie.

Informacje

1.       Celem serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom bez zgody Użytkownika.

2.      ROF przetwarza dane osobowe tylko w celu w jakim je otrzymał.

3.      Serwis używa plików cookies.

4.      Serwis używa Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zostawia adresu IP z żadnymi innymi danymi którymi dysponuje.

5.      Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.

Cookies

1.       Cookies (tzw. ciasteczka) – to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające na pozyskiwanie informacji na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do jego potrzeb i zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.

Zasady działania cookies

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.      W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny korzysta z serwisu, przeglądarka internetowa przesyła zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookies z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne indywidualne elementy oraz preferencje Użytkownika.

3.      Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies

1.       Serwis korzysta z plików cookies, które:

·         zapisują informacje na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów;

·         pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis w celach statystycznych;

·         pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, przeglądanych obszarów, czasu spędzonego w serwisie.

2.      Serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych do ich preferencji.

3.      Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies

1.       Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.

2.      Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu blokować możliwość zapisywania pików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3.      W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosować lub zmieniać ustawienia przeglądarki.

4.      W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

5.      Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.       Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, e-mail: biuro@rof.org.pl

2.      W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: d.kosiarski@rof.org.pl

3.      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy i udzielona zgoda.

4.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)     Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;

b)     Realizacji zawartych umów;

c)      W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)     Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)     Inne podmioty, przetwarzające dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem.

6.      Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:

a)     Dostępu do danych osobowych;

b)     Sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe;

c)      Uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne;

d)     Żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

– osoba, której dane dotyczą,  wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

e)     Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje  prawidłowość tych danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

f)       Wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

g)     Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.      Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron „www”, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego. ROF nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę serwisu. Wprowadzenie tych odnośników na stronie serwisu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez ROF za treści docelowych stron „www”.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na stronie serwisu, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: biuro@rof.org.pl. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujcie Państwo zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.