Polityka Prywatności

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o gromadzonych w ramach serwisu danych oraz zasadach ich przetwarzania i wykorzystywania. Zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu i wykorzystywanie zbieranych danych jest ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do świadczenia usług przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej jako ROF) na najwyższym poziomie.

Celem serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom.

ROF przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

II. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)  to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające na pozyskiwanie informacji na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do jego potrzeb i zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.

W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny korzysta z serwisu, przeglądarka internetowa przesyła zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookies z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika.

Serwis ROF wykorzystuje informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji Użytkownika. Zgromadzone informacje dają nam możliwość stałego ulepszania serwisu, tak, aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych Użytkowników. Co istotne, pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

III. Kontrola zapisywania plików cookies.

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu blokować możliwość zapisywania pików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosować lub zmieniać ustawienia przeglądarki. Zmiana ustawień poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies możliwa jest za pośrednictwem przekierowań wskazanych poniżej:

 • Edge– https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Internet Explorer– https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Firefox-https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Zmiana ustawień dla urządzeń mobilnych w zakresie stosowanie plików cookies możliwa jest za pośrednictwem przekierowań wskazanych poniżej:

 • Androidhttps://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
 • Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Windows Phone https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, ponieważ niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

IV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, , e-mail: biuro@rof.org.pl.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Zespołem ds. ochrony danych osobowych, wysyłając e-mail na adres rodo@rof.org.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ROF jest:
 • 6 ust.1 lit. c) RODO -w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, w szczególności obowiązków dot. rozliczenia faktur oraz innych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, a także przepisów archiwizacyjnych;
 • 6 ust.1 lit. b) RODO- w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji zawartych umów;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu dochodzenia, ustalenia lub odpierania ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do kontaktu również w celu realizacji bieżącego kontaktu i współpracy;
 • 6 ust.1 lit. a) RODO – w sytuacji wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych np. wizerunku. Prawo do wycofania zgody może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres , a skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być ;podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi kadrowo-księgowe, usługi doradcze, usługi prawne oraz usługi pocztowo-kurierskie.
 2. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo żądania:
 3. uzyskania informacji, czy Państwa dane są przetwarzane przez Administratora oraz prawo dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe;
 5. uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne;
 6. usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą,  wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje  prawidłowość tych danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 1. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodne z obowiązującym prawem.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

V. Przekierowania do innych stron www

Serwis zawiera przekierowania do innych stron „www”, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego. ROF nie odpowiada za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których przekierowania prowadzą przez stronę serwisu. Wprowadzenie tych odnośników na stronie serwisu nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez ROF za treści docelowych stron „www”.

VI. Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki  Prywatności, praktyk stosowanych na stronie serwisu, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: biuro@rof.org.pl. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujcie Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. Zmiany

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

VIII. Zabezpieczenia

Miejsca logowania i przekazywania danych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

IX. Użytkowanie

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: ROF) www.rof.org.pl są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw do znaków towarowych należących do ROF. Żadna część serwisu nie może być w całości lub w części kopiowana w celach komercyjnych, modelowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody ROF.