Podstawa funkcjonowania ZIT w woj. podkarpackim

PODSTAWA FUNKCJONOWANIA ZIT W WOJ. PODKARPACKIM

W województwie podkarpackim Związek ZIT przyjął formę stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, powołanego na podstawie zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594). Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane na Zebraniu Założycielskim 27 maja 2015 roku. Jego rejestracja w KRS nastąpiła 18 czerwca 2015 roku. Pierwotną formą współdziałania gmin ROF było Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT zawarte w dniu 21 stycznia 2014 roku przez samorządy skupione w ROF, w ramach którego realizowane były zadania do czasu rejestracji Stowarzyszenia ROF. Porozumienie funkcjonowało przez ok. 1,5 roku, a Stowarzyszenie kontynuuje i realizuje zadania objęte postanowieniami ww. Porozumienia.