Cele działania stowarzyszenia ROF

CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ROF

Założenia ogólne:

 1. Zarządzanie ZIT, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej, w szczególności poprzez realizację zadań w zakresie wyboru projektów;
 2. Wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład ROF, poprzez utworzenie Związku ZIT ;
 3. Wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego ROF oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania;
 4. Przygotowanie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii ZIT ROF;
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań;
 6. Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, programów operacyjnych na szczeblu krajowym i makroregionalnym oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie dotyczącym ZIT;
 7. Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt. 4 i 5;
 8. Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt. 4 i 5;
 9. Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz wspieranie jej rozwoju;
 10. Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
 11. Wykonywanie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych.

Cel nadrzędny Strategii ZIT ROF

Cel nadrzędny ZIT ROF - infografika