Instytucja pośrednicząca ZIT

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIT

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Podkarpackiego (IZ RPO WP) powierzyła zadania z zakresu realizacji ZIT w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Instytucji Pośredniczącej ZIT (IP ZIT). Jej funkcję pełni Stowarzyszenie ROF.

Stowarzyszenie to jako ZIT realizuje zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT w oparciu o porozumienie z Instytucją Zarządzającą.

Porozumienie zawarto 29 stycznia 2016 r. w Rzeszowie.

Przedmiotem Porozumienia było powierzenie IP ZIT realizacji zadań dotyczących instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014 – 2020 w zakresie następujących Osi Priorytetowych:

1. Oś priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 • PI 3a – Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości,

2.Oś priorytetowa III – Czysta energia

 • PI 4a – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • PI 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu,

3. Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

 • PI 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie,
 • PI 6c – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,

4. Oś priorytetowa V – Infrastruktura komunikacyjna

 • PI 4e – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu,

5. Oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna

 • PI 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich,

6. Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy

 • PI 8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

7. Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna

 • PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,
 • PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 Do zadań IP ZIT należą:

 • zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych w celu utworzenia biura ZIT;
 • współpraca z IZ RPO WP i IP WUP w przygotowaniu harmonogramu konkursów dla wskazanych w § 2 ust. 1 priorytetów inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT;
 • przekazywanie informacji na temat planowanych konkursów w trybie konkursowym oraz naborów w trybie pozakonkursowym oraz informacji o wynikach w/w konkursów i naborów podmiotom tworzącym Związek ZIT;
 • udział w pracach KM RPO WP 2014-2020;
 • zgłaszanie do IZ RPO WP propozycji ewentualnych zmian RPO WP 2014-2020;
 • realizacja zadań związanych z wyborem projektów ZIT w zakresie wskazanym w pkt. 2A i 2B § 7 przedmiotowego Porozumienia w ramach RPO WP 2014-2020;
 • 7) bieżąca współpraca z IZ RPO WP i IP WUP w zakresie powierzonych zadań;
 • 8) IP ZIT nadzoruje prawidłowe wykorzystanie środków w ramach priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020 w zakresie wynikającym z powierzonych zadań;
 • 9) współudział w prowadzeniu naboru i wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020, o których mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej
 • Zadania związane z wyborem projektów:

w trybie konkursowym:

 • przygotowanie w konsultacji z IP WUP i przedstawienie IZ RPO do zatwierdzenia przez KM RPO WP propozycji kryteriów w zakresie oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF;
 • współdzielenie roli Instytucji Organizującej Konkurs z IP WUP, w tym udział w przygotowaniu regulaminów konkursów;
 • udział pracowników IP ZIT lub ekspertów wskazanych przez IP ZIT przy ocenie projektów ZIT w zakresie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP);
 • wspólnie zatwierdzanie z IP WUP listy projektów wybranych do dofinansowania w zakresie zgodności ze Strategią ZIT ROF na zasadach określonych przez IP WUP;
 • współpraca z IP WUP w ramach procedury odwoławczej w zakresie przeprowadzonej oceny zgodności i stopnia zgodności projektów ZIT ze Strategią ZIT ROF.

w trybie pozakonkursowym:

 • przedstawienie oraz aktualizacja wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT podlegających identyfikacji przez IZ RPO WP na etapie opiniowania Strategii ZIT ROF przez IZ RPO WP;
 • przygotowanie i przedstawienie IZ RPO do zatwierdzenia przez KM RPO WP propozycji kryteriów w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF i przedłożenie ich przez IP ZIT KM RPO WP do zatwierdzenia;
 • ewentualna współpraca z IZ RPO WP przy opracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego;
 • współpraca z IZ RPO WP przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej;
 • przypomnienie podmiotom aplikującym w formule ZIT o konieczności złożenia projektów do realizacji w trybie pozakonkursowym w odpowiedzi na wezwanie przez IZ RPO WP;
 • ocena projektów w zakresie zgodności ze Strategią ZIT ROF;
 • przekazanie do IZ RPO WP informacji wraz z zatwierdzoną listą ocenionych projektów w ramach procedury pozakonkursowej.

Zgodnie z zapisami Programu na realizację ZIT przeznaczono 72 815 604 euro:

EFS
EFRR
%
całkowitej alokacji RPO WP 2014-2020