Założenia ZIT

ZAŁOŻENIA ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z EFRR i EFS.

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

• promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,

• zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację  zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,

• zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań  wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Funkcjonowanie związków ZIT miast wojewódzkich dofinansowane jest ze  środków krajowego PO PT, natomiast w pozostałych przypadkach funkcjonowanie związków ZIT może być dofinansowanie w ramach komponentów pomocy technicznej programów regionalnych.