O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła pn.

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (gazowe kotły kondensacyjne, kotły na biomasę, ciepło sieciowe)

  • całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 zł
  • dofinansowanie: 39 048 205,75 zł

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

48353670-alternative-energy-

Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020  oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin:

Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.

Projekty skierowane są do:

  1. Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp.
  2. Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Inwestycje możliwe do zrealizowania w ramach projektów znajdują się w Katalogu urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków).

Szczegółowe zasady naboru wniosków znajdują się w Regulaminie naboru wniosków w zakładce DOKUMENTY