ROF - logo

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej:

konsultacje.rof@deltapartner.org.pl

w dniach 26 września 2016 r. do 17 października 2016 r.

Tekst projektu Strategii ZIT ROF, Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

 

Załączniki:

Brak załączników