;

Udział Przedstawicieli Stowarzyszenia ROF w Konferencji „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”

W dniach 21 – 22 czerwca 2022 r. w Szczecinie Przedstawiciele Stowarzyszenia ROF uczestniczyli w  Konferencji  „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”, organizowanej przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydarzenie to miało na celu wymianę poglądów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Podczas spotkania zostały poruszone tematy z zakresu wspólnego planowania przestrzennego i Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalizacji wdrażania polityki transportowej i mobilności oraz partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu obszarami funkcjonalnymi.


;

ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA ROF

W dniu 28 czerwca 2022r. w Ośrodku Gancarskim MEDYNIA w Medyni Głogowskiej odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania podsumowano działania Stowarzyszenia ROF w 2021 roku oraz udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia.


ROF - logo
;

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z pracami prowadzonymi nad Diagnozą mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego udostępnia dla wszystkich Mieszkańców obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy:  Miasto Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Miasto Łańcut, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, ankietę i zaprasza do udziału w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obserwowanych zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków.

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety i odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankieta będzie dostępna do 03 lipca 2022r.

Badanie prowadzane jest przez SWIG DELTA PARTNER  oraz Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w badaniu

https://ankieta.deltapartner.org.pl/plan_adaptacji_rof


;

Podpisanie umowy na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych

W dniu 31.05.2022 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  została podpisana umowa dla Zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będzie realizowana firmę FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. –  Wykonawcę wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zamówienie na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych obejmuje ponad 1300 budynków jedno – i wielorodzinnych z terenu 10 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna zapewniając Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W dniu 14 kwietnia br. również została podpisana umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.


;

Uroczyste otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie

W dniu 25 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gminny Klubu Seniora w  Trzcianie będzie centralnym miejscem spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej wszystkich mieszkańców Gminy Świlcza.

https://www.swilcza.com.pl/index.php/pl/aktualnosci-gminne2/1534-uroczyste-otwarcie-gminnego-klubu-seniora-w-trzcianie

Fotografie: Gmina Świlcza – Zbigniew Lis


;

Podkarpackie Święto Samorządu Terytorialnego

W dniu 26 maja br. w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Święto Samorządu Terytorialnego.  

Podczas uroczystości zostały wyręczone nagrody i wyróżnienia Samorządom oraz Społecznościom Lokalnym.

Wśród wyróżnionych Samorządów znalazły się Gminy należące do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, Czarna, Trzebownisko, Boguchwała, Świlcza, Głogów Młp i Chmielnik.

Serdecznie gratulujemy!

https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/poznalismy-laureatow-i-wyroznionych-w-podkarpackiej-nagrodzie-samorzadowej-2022-lista/

https://rzeszow.tvp.pl/60405870/obchody-dnia-samorzadu-terytorialnego-w-rzeszowie

https://www.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/rocznice-i-obchody/dzien-samorzadu-terytorialnego

https://nowiny24.pl/podkarpackie-swieto-samorzadu-najbardziej-aktywne-nagrodzono-podczas-gali-w-rzeszowie-zdjecia/ar/c3-16375165?fbclid=IwAR1MZpGGtOfipU2HW78zlJZFqqUvq65aw8tXh_MM2a-R-MnBMug5mAEB71s


;

POMOC DLA UKRAINY

W związku z trwającą wojną na terytorium Ukrainy wszelkie informacje dot. pomocy dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym dostępne są m.in. na stronach poniższych instytucji:

Organizacje świadczące pomoc to m.in.:

Informacje dot. lokalnej pomocy dla obywateli Ukrainy można uzyskać również na stronach Gmin Stowarzyszenia ROF.


ROF - logo
;

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o naborze partnerów społeczno – gospodarczych na potrzeby opracowania
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030

Szanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przystępuje do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny to porozumienie samorządów:

1) Gmina Miasto Rzeszów

2) Gmina Błażowa

3) Gmina Boguchwała

4) Gmina Chmielnik

5) Gmina Czarna

6) Gmina Czudec

7) Gmina Głogów Małopolski

8) Gmina Hyżne

9) Gmina Krasne

10) Gmina Lubenia

11) Gmina Miasto Łańcut

12) Gmina Łańcut

13) Gmina Świlcza

14) Gmina Trzebownisko

15) Gmina Tyczyn

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027
w Polsce
, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe
w strategii rozwoju województwa, w tym Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.

Podstawowym dokumentem realizacji działań w formule ZIT jest Strategia ZIT, która pełni rolę strategii terytorialnej,
o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego, zawierająca w szczególności:

 • obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;
 • analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
 • opis zintegrowanego podejścia służącego zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i wykorzystaniu potencjału danego obszaru;
 • opis udziału partnerów zgodnie z art. 8 w przygotowaniu strategii i jej realizacji;

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027
w Polsce
, powinna zawierać:

 • syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb
  i potencjałów rozwojowych;
 • cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania
  z właściwym programem;
 • listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania
  z innymi projektami;
 • źródła finansowania;
 • warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT;
 • opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem
  i wdrażaniem Strategii ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji społecznych.

Zachęcamy organizacje działające na terenie ROF oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Partnerami mogą być podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych
i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie ROF w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT. Partnerzy powinni spełniać kryteria zawarte w Art. 34. 14. 6) Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzn. być podmiotem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, podmiotem działającym na rzecz ochrony środowiska lub podmiotem odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci
i niedyskryminacji).

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ROF, który zamieszkiwany jest przez blisko 400 tysięcy mieszkańców.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 14 marca 2022 r. Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 poprzez interaktywny dostęp znajdujący się pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_rof_organizacje

Ogłoszenie o naborze partnerów


;

Informacja ” Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17  stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

 • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
  na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne
 • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
  na terenie ROF” – kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne

 

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.

Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.


;

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF

W dniu 17 grudnia 2021r. odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W zebraniu gościnnie uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła o przyszłości Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w nowej perspektywie 2021-2027.