;

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że nabór wniosków przystąpienia do projektu dla odbiorców indywidualnych zostaje wznowiony i trwać będzie od 25 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Dla odbiorców zbiorowych nabór wniosków rozpocznie się również 25 maja i potrwa do 31 lipca 2020 r.

W części Gmin wdrożone zostają dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi złożenie wniosku możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy Urzędów.

Wykaz Gmin i numerów telefonów, pod którymi można uzgodnić termin złożenia wniosku:


;

12.05.2020 r. – Zmiana Regulaminu naboru wniosków – wymiana źródeł ciepła

W dniu 12.05.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach (wersja 10) – W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH ORAZ DOSTOSOWANIA ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH.

Szczegółowy opis zmian i dokumenty w obowiązującej wersji znajdują się TUTAJ.

Termin naboru wniosków, po jego wznowieniu, zostanie wydłużony, a informacja w tym zakresie przekazana zostanie za pomocą strony internetowej.


;

Montaż instalacji fotowoltaicznych – środki ostrożności

W związku z zagrożeniem Koronawirusem, ze względów bezpieczeństwa,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego rekomenduje następujące rozwiązania dotyczące działań związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych:

  1. Mieszkańcy, w przypadku złego samopoczucia (własnego lub członków rodziny) powinni odwołać montaż natychmiast, gdy zaobserwują niepokojące objawy lub okoliczności.
  2. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że Wykonawca może odwołać montaż w przypadku złego samopoczucia ekip montażowych. Również Mieszkańcy mają również możliwość przerwania prac na każdym etapie, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u członków ekip montażowych.
  3. Każda z Gmin może rozważyć dostarczanie Protokołów przekazania i potwierdzenia stanu nieruchomości przez Wykonawcę w formie skanów.
  4. Każda z Gmin może rozważyć elektroniczne przekazywanie Protokołów przekazania i potwierdzenia stanu nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty dla Mieszkańców, którzy obawiają się wizyty w Urzędzie Gminy.

Informujemy również, że Wykonawca INERGIS S.A. wdrożył dodatkowe zasady bezpieczeństwa i szczególnego zachowania higieny wśród swoich pracowników, w tym podwykonawców i Stowarzyszenie ROF jest z Wykonawcą w stałym kontakcie we wszelkich kwestiach związanych z zaistniałą obecnie sytuacją. O wszelkich dalszych zaleceniach i rekomendacjach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

Zgodnie z prośbą Wykonawcy, który zakłada ograniczenie liczby montaży, zalecane jest aby tam gdzie to możliwe, nie zaprzestawać montażu instalacji i przekazywania dokumentów Mieszkańcom, oczywiście z zachowaniem jak najwyższych środków ostrożności.


;

Nie daj się naciągnąć nieuczciwym firmom! Pamiętaj, że materiały o Funduszach Europejskich są bezpłatne

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach lub firmach oferujących odpłatne materiały dotyczące Funduszy Europejskich informujemy, że materiały na temat Funduszy Europejskich są bezpłatne. Jest także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w całej Polsce.

Jeśli otrzymasz ofertę odpłatnych wzorów dokumentów, treści Programów Operacyjnych, zestawień z terminami naborów wniosków czy innych publikacji poświęconych Funduszom Europejskim sprawdź, czy nie są one bezpłatne i powszechnie dostępne m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl  (w zakładkach „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz „Pobierz poradniki i publikacje”) lub na stronach regionalnych programów operacyjnych  www.rpo.podkarpackie.pl .Jeśli nadal masz wątpliwość, czy oferta, którą dostałeś jest uczciwa, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 17 773 60 28 lub emailem na adres: rzecznikrpo@podkarpackie.pl.

Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące Funduszy Europejskich!

Jeśli masz pytania dotyczące Funduszy Europejskich, np. jak otrzymać dotację unijną skorzystaj z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie.

Dane teleadresowe punktów znajdziesz tutaj:

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife

Polecamy również udział w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, które organizują Punkty Informacyjne oraz instytucje wdrażające środki unijne w całej Polsce w tym również na Podkarpaciu.

Pełna informacja dostępna na stronie https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/2453-przestrzegamy-przed-oszustami

Komunikat_PDF


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 03.02.2020r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. Uchwałą nr 119/2794/20  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 3 lutego 2020 r. i wraz z opisem wprowadzonych zmian w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 17 grudnia 2019 r.) został udostępniony na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i  dokumentami.


oczyszczalnia ścieków
;

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN ROF- II ETAP” PODPISANA!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider Projektu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Partnerem projektu jest  Gmina Głogów Małopolski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji na terenie ROF.

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami, pompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Głogów Małopolski, z której korzystać będzie 1362 mieszkańców miejscowości Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko.

Realizacja projektu wpłynie  na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę jakość życia mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Okres realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.03.31

Całkowita wartość projektu wyniesie 17 119 708,27 zł, z czego 7 337 413,05 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

 


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 17.12.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 107/2526/19  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 17 grudnia 2019 r. i wraz z opisem wprowadzonych zmian w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 został udostępniony na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i  dokumentami.


;

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO PODPISANA!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację  projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lider Projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, oraz Gmina Tyczyn.

Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Lokalnych Programach Rewitalizacji na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych.

Rewitalizacja terenów ROF wpłynie na jego integrację w wymiarze społecznym, ograniczy funkcjonujące obszary problemowe, a przede wszystkim pozwoli na skuteczne wsparcie mieszkańców oraz poprawi ich funkcjonowanie w lokalnej społeczności.

Całkowita wartość projektu to  101 081 250,22 zł w tym 62 769 599,65 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz 1 930 400,26 zł z Budżetu Państwa.


;

INNOWACYJNE PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA TERENIE ROF

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w  dniu 28 października 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę podpisała Podsekretarz Stanu  Małgorzata Jarosińska – Jedynak oraz Województwa Podkarpackiego  Marszałek Władysław Ortyl i Wicemarszałek  Ewa Draus w obecności Prezes Stowarzyszenia ROF Justyny Plachy – Adamskiej, I Wiceprezesa Stowarzyszenia ROF Pawła Potyrańskiego, II Wiceprezesa Stowarzyszenia ROF Edwarda Dobrzańskiego oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Pawła Wais.

Lider Projektu: Województwo Podkarpackie

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w obszar innowacji społecznych poprzez wypracowanie nowych rozwiązań służących usprawnieniu procesu wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a gminami oraz stworzenie mechanizmu współpracy między samorządami i instytucjami, a także wymianę doświadczeń w wyniku połączenia wiedzy praktycznej oraz doświadczeń w skali kraju w obszarze planowania przestrzennego.

Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego. ROF będzie miejscem w którym potrzeby i interesy wszystkich mieszkańców będą realizowane w bardziej kompleksowym niż dotychczas zakresie, poprzez zwiększony ich wpływ na kształtowanie dokumentów planistycznych na danym obszarze. Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią wskazanie nowych kierunków w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, w szczególności w kontekście planowanego w przyszłości w skali kraju podejścia do zagadnień rozwojowych z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego i aspektu przestrzennego.

Całkowita wartość projektu to 5 387 024,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 5 079 424,93 zł oraz budżetu państwa 307 599,07 zł.

Projekt współfinansowany ze środków ze środków EFS.