;

Informacja ” Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17  stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

  • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne
  • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” – kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne

 

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.

Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.


;

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF

W dniu 17 grudnia 2021r. odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W zebraniu gościnnie uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła o przyszłości Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w nowej perspektywie 2021-2027.

 
 
ROF - logo
;

Nowi Członkowie Stowarzyszenia ROF

W dniu 17 listopada 2021 r. decyzją Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia w poczet  członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Gminy Błażowa oraz Gminy Hyżne.

Obecnie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje obszar 15 gmin: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina  Błażowa, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Hyżne, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn.

Gmina Błażowa
Gmina Błazowa
Gmina Hyżne
Gmina Hyżne

;

Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego – wymiana źródeł ciepła

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 r. ponownie opublikowane zostało postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Szczegóły znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/547678


;

Komunikat „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Szanowni Państwo,

W dniu 29.11.2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało od pełnomocnika Wykonawcy „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz w spadku informację o śmierci właściciela firmy, który w dniu 23.08.2021 zawarł umowę na realizację zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Ustanowiony zarządca sukcesyjny – Tomasz Markiewicz poinformował Zamawiającego, że niezależnie od woli Wykonawcy i okoliczności wywołanej śmiercią Pana Stanisława Markiewicza, odstępuje od zawartej Umowy.

Zamawiający wyczerpał wszelkie możliwości podtrzymania realizacji powyższej Umowy i zgodnie z obowiązującym prawem musi uznać stanowisko zarządcy sukcesyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Stowarzyszenie ROF podjęło niezwłoczne działania celem powtórnego ogłoszenia postepowania przetargowego. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zakłada się wybór nowego Wykonawcy w II kwartale 2022 r., zaś realizację zakresu rzeczowego przewiduję się do IV kwartału 2023 r.


;

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W dniu 29.10.2021 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się link do dokumentacji konkursowej.

Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:

 


Zapytanie ofertowe
;

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

1)            Usługi eksperckie – architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne

2)            Usługi eksperckie — historia sztuki (ochrona zabytków)

3)            Usługi eksperckie – komunikacja

4)            Usługi eksperckie — ochrona środowiska

w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/526170


;

Otwarcie Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej

W dniu 01.10.2021 r. w Gminie Czarna, miało miejsce otwarcie zrewitalizowanego Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości.

Zagroda garncarska została wyremontowany w ramach projektu pn „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu było Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie.

Zakres rzeczowy projektu obejmował rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – społecznych poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach kompleksu Zagrody Garncarskiej.

Ośrodek został wyposażony w nowe technologie, nowoczesne urządzenia, meble, sprzęt multimedialny  oraz został przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji to 5 787 950,11 zł w tym 85% dofinansowania ze środków EFRR.

Ośrodek Garncarski zapewne stanie się miejscem aktywizacji społecznej wszystkich mieszkańców w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Będzie również miejscem integracji społecznej w ramach organizowanych uroczystości i wydarzeń kulturalnych.