Zapytanie ofertowe
;

Zamówienie publiczne pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

1)     Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,

2)      Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df563335-3137-4421-b308-142e96441f9b  

Na wskazanej stronie internetowej opublikowana została Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz załącznikami, będą publikowane wyjaśnienia treści SWZ, infomacja z otwarcia ofert itp.

 


Zapytanie ofertowe
;

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(30.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r.

Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r.

(15.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_15.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ_15.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_15.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 15.03.2021 r.

(09 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje zmianę treści SIWZ.

Ogłoszenie_zmiana_09.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_09.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 09.03.2021 r.

(02 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._1

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._2

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_02.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 02.03.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 02.03.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 02.03.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 02.03.2021 r.

(10 lutego 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_10.02.2021

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_10.02.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 10.02.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 10.02.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 10.02.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy_zmiana z 10.02.2021 r.

(30.12.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającym na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy

2. Formularz oferty

2.1 Formularz cenowy dla zadania

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

7. Projekt Umowy

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy

7.a) Oświadczenie wykonawcy (przy braku podwykonawcy),

7.b) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.c) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.d) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.e) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.f) Oświadczenie podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy),

7.g) Oświadczenie podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.h) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

7.i) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy,

7.j) Oświadczenie dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.k) Oświadczenie końcowe dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy).

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób

 
;

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.7 i 7.7 – filmy instruktażowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP lata 2014-2020  w ramach Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Filmy przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie umieszczone zostały pod poniższymi adresami:

  • Działanie 7.7:

https://www.facebook.com/wuprzeszow/videos/782113169033727

  • Działanie 8.7:

https://fb.watch/1_7n2zrjSs/


;

EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii

Polska Izba Ekologii w Konkursie EKOLAURY PIE 2020 przyznała EKOLAUR dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za przedsięwzięcie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców ROF w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w kategorii „Ochrona powietrza, Odnawialne Źródła Energii”

W ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wybudowano i uruchomiono 2 828 instalacji fotowoltaicznych. Odnawialne źródła energii zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw domowych w domach jednorodzinnych. Efektem projektu jest projektu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, w szczególności redukcja poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dla Mieszkańców oznacza to również korzyści ekonomiczne, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej.

 

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w sukces tego przedsięwzięcia.

 
 

;

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniu 05.11.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Poniżej znajdują się linki  do dokumentacji konkursowej:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2659-7-7-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-07-07-00-ip-01-18-027-20


;

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniu 04.11.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.                                                                                                                                                                                                                        

Poniżej znajdują się linki  do dokumentacji konkursowej:

 
;

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.8 i 8.9 – filmy instruktażowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP lata 2014-2020  w ramach Działania 8.8  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Filmy przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie umieszczone zostały pod poniższym adresem:

 

https://pl-pl.facebook.com/wuprzeszow


;

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

(18.09.2020 r.)

 

W dniu 18.09.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się link do dokumentacji konkursowej.

  1. Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:
  1. Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: