;

I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF III Kadencji

W dniu 19 czerwca 2024 r. w rzeszowskim Ratuszu odbyło się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego III Kadencji, podczas którego został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ROF został Pan Paweł Potyrański, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszów, I Wiceprezesem Zarządu  został Pan Mirosław Mac, Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Gminy Łańcut a II Wiceprezesem Zarządu została Pani Agnieszka Tomaka, Radna Gminy Trzebownisko. Członkami Zarządu zostali także: Pan Andrzej Dec, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, Pan Jerzy Kocój, Burmistrz Gminy Błażowa, Pan Adam Skoczylas, Wójt Gminy Lubenia oraz Pan Tomasz Skoczylas, Burmistrz Gminy Głogów Małopolski.

 W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Dionizy Beda, Sekretarz Gminy Hyżne, Pan Janusz Błotnicki, Burmistrz Gminy Tyczyn, Pan Dawid Homa, Wójt Gminy Świlcza, Pani Marta Niewczas, Radna Miasta Rzeszowa i Pani Ewa Panek, p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa.


;

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF II kadencji

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF II kadencji

 

W dniu 10 maja odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowujące pracę II kadencji Organów Stowarzyszenia. Pani Prezes Justyna Placha – Adamska podziękowała Członkom Zarządu, Członkom Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim Delegatom za owocną współpracę przez ostatnie 5 lat.

W tym okresie Stowarzyszenie ROF dzięki pozyskanym środkom unijnym zrealizowało łącznie 33 projekty z dofinansowaniem w kwocie ponad 306 mln zł.


;

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głogowie Małopolskim – obręb Rogoźnica – działki inwestycyjne

INFORMACJA GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Gmina Głogów Małopolski ogłosiła przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych  w obrębie Rogoźnica. Działki położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – w bezpośredniej bliskości autostradym a docelowoi będą skomunikowane bezpośrednio  z autostradą za pośrednictwem drogi wojewódzkiej.

Obecnie obszar inwestycyjny skomunikowany jest poprzez drogę gminną i powiatową z drogą wojewódzką.  Na całym terenie objętym sprzedażą uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działki są w pełni uzbrojone i przygotowane do realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje dostepne są na stronie:

https://www.glogow-mlp.pl/dla-firm-i-inwestorow/strefa-ekonomiczna

 

1 INFORMACJA O PRZETARGU


;

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Spotkanie z  udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją do dyskusji nad  zapisami projektu Strategii, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Konferencja konsultacyjna odbędzie się w dniu  14 listopada 2022 r. o godz. 14.00.w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany
i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Agenda konferencji konsultacyjnej w dniu 14.11.2022


;

Badania ruchu na terenie Miasta Rzeszowa oraz Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 23 września 2022 r. została podpisana umową pomiędzy Miastem Rzeszów, Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego a Politechniką Rzeszowską na opracowanie modelu transportowego dla Rzeszowa z rozszerzeniem na Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.  

W związku z realizacją umowy, zespół badawczy Politechniki Rzeszowskiej rozpoczął w Rzeszowie oraz na terenie Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego badania ruchu, których celem jest dostosowanie układu i oferty komunikacyjnej do potrzeb mieszkańców.

Kompleksowe badania będą przeprowadzane od drugiej połowy listopada i będą obejmować pomiar natężenia ruchu pojazdów, potoków pasażerskich w transporcie autobusowym i kolejowym. 
Zostaną przeprowadzone badania ankietowe  celem poznania zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych mieszkańców Rzeszowa oraz całego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na podstawie diagnozy oraz przeprowadzonych badań  zostanie  opracowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który posłuży do ubiegania się o środki z UE na inwestycje transportowe.


;

Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

 • drogą elektroniczną pod adresem: https://sip.rof.org.pl
 • przesłać wypełniony formularz uwag drogą pocztową na adres:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego: Lubelska 4, Rzeszów 35-241 z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:
  Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 • dostarczyć wypełniony formularz uwag osobiście do siedziby :
 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego Lubelska 4, pokój 410 w godzinach urzędowania placówki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów, ul. Litewska 4a/9  w godzinach pracy Stowarzyszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 •  do protokołu w trakcie konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4,  II piętro. Konferencja konsultacyjna rozpocznie się o godz. 14.00.

Uwagi złożone w innym miejscu niż wskazane nie będą rozpatrywane.

Dokument wraz z formularzem uwag dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

 1. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego – https://bip.podkarpackie.pl/  oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce rozwój regionalny – https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020
 2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia ROF – https://rof.org.pl/bip/ oraz na stonie internetowej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakładce aktualności – https://rof.org.pl/
 3. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – bip.boguchwala.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – https://www.boguchwala.pl/
 4. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik – http://www.bip.chmielnik.pl/
 5. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna – https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1136&bsc=N
 6. Stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec – https://www.czudec.pl/ w zakładce aktualności oraz http://www.bip.czudec.pl/ w zakładce konsultacje społeczne
 7. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim http://bip.glogow-mlp.pl/ zakładka ogłoszenia bezpośredni link do zakładki http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/
 8. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/
 9. Stronie internetowej Urzędu Gminy Lubenia – https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia/informacje-biezace oraz na stronie BIP w zakładce ogłoszenia http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/
 10. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut – https://bip.gminalancut.pl/articles/3/aktualnosci-i-obwieszczenia?m=3 w zakładce „Aktualności i obwieszczenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut w „Aktualnościach” –  https://gminalancut.pl/   
 11. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta – http://lancut.biuletyn.net/ w zakładce Obwieszczenia / 2023 oraz na stronie Urzędu Miasta Łańcuta – www.lancut.pl w zakładce aktualności
 12. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa – https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci.html oraz  na stronie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – https://brmr.erzeszow.pl/category/aktualnosci/
 13. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza – https://bip.swilcza.com.pl/index.php/konsultacje-spoleczne
 14. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebownisko – http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebownisko – https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471
 15. Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyczynie – https://tyczyn.pl w zakładce aktualności oraz w https://bip.tyczyn.pl/

Wersja papierowa dokumentu oraz formularza uwag dostępne są:

 • w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienionych w punktach od 3 do 15 w godzinach pracy poszczególnych urzędów,
 • w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: ul. Lubelska 4, Rzeszów 35-241, pokój nr 410,  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady Prowadzenia Polityki Przestrzennej ROF.

Projekt dokumentu  pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF Konsultacje społeczne 

Do pobrania:


;

Udział Przedstawicieli Stowarzyszenia ROF w Konferencji „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”

W dniach 21 – 22 czerwca 2022 r. w Szczecinie Przedstawiciele Stowarzyszenia ROF uczestniczyli w  Konferencji  „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”, organizowanej przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydarzenie to miało na celu wymianę poglądów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Podczas spotkania zostały poruszone tematy z zakresu wspólnego planowania przestrzennego i Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalizacji wdrażania polityki transportowej i mobilności oraz partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu obszarami funkcjonalnymi.


;

ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA ROF

W dniu 28 czerwca 2022r. w Ośrodku Gancarskim MEDYNIA w Medyni Głogowskiej odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania podsumowano działania Stowarzyszenia ROF w 2021 roku oraz udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia.


ROF - logo
;

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z pracami prowadzonymi nad Diagnozą mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego udostępnia dla wszystkich Mieszkańców obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy:  Miasto Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Miasto Łańcut, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, ankietę i zaprasza do udziału w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obserwowanych zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków.

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety i odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankieta będzie dostępna do 03 lipca 2022r.

Badanie prowadzane jest przez SWIG DELTA PARTNER  oraz Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w badaniu

https://ankieta.deltapartner.org.pl/plan_adaptacji_rof


;

Podpisanie umowy na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych

W dniu 31.05.2022 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  została podpisana umowa dla Zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będzie realizowana firmę FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. –  Wykonawcę wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zamówienie na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych obejmuje ponad 1300 budynków jedno – i wielorodzinnych z terenu 10 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna zapewniając Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W dniu 14 kwietnia br. również została podpisana umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.