Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

 • drogą elektroniczną pod adresem: https://sip.rof.org.pl
 • przesłać wypełniony formularz uwag drogą pocztową na adres:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego: Lubelska 4, Rzeszów 35-241 z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego:
  Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – SP ROF”
 • dostarczyć wypełniony formularz uwag osobiście do siedziby :
 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rozwoju Regionalnego Lubelska 4, pokój 410 w godzinach urzędowania placówki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 2. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszów, ul. Litewska 4a/9  w godzinach pracy Stowarzyszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje – SP ROF”
 •  do protokołu w trakcie konferencji konsultacyjnej, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4,  II piętro. Konferencja konsultacyjna rozpocznie się o godz. 14.00.

Uwagi złożone w innym miejscu niż wskazane nie będą rozpatrywane.

Dokument wraz z formularzem uwag dostępny jest na poniższych stronach internetowych:

 1. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego – https://bip.podkarpackie.pl/  oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce rozwój regionalny – https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020
 2. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia ROF – https://rof.org.pl/bip/ oraz na stonie internetowej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakładce aktualności – https://rof.org.pl/
 3. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – bip.boguchwala.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale – https://www.boguchwala.pl/
 4. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik – http://www.bip.chmielnik.pl/
 5. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna – https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1136&bsc=N
 6. Stronie internetowej Urzędu Gminy Czudec – https://www.czudec.pl/ w zakładce aktualności oraz http://www.bip.czudec.pl/ w zakładce konsultacje społeczne
 7. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim http://bip.glogow-mlp.pl/ zakładka ogłoszenia bezpośredni link do zakładki http://www.glogow.ires.pl/14836/14836/
 8. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne – https://www.gminakrasne.pl/
 9. Stronie internetowej Urzędu Gminy Lubenia – https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia/informacje-biezace oraz na stronie BIP w zakładce ogłoszenia http://www.bip.lubenia.pl/13874/13874/
 10. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut – https://bip.gminalancut.pl/articles/3/aktualnosci-i-obwieszczenia?m=3 w zakładce „Aktualności i obwieszczenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut w „Aktualnościach” –  https://gminalancut.pl/   
 11. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta – http://lancut.biuletyn.net/ w zakładce Obwieszczenia / 2023 oraz na stronie Urzędu Miasta Łańcuta – www.lancut.pl w zakładce aktualności
 12. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa – https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci.html oraz  na stronie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – https://brmr.erzeszow.pl/category/aktualnosci/
 13. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza – https://bip.swilcza.com.pl/index.php/konsultacje-spoleczne
 14. Stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebownisko – http://www.bip.trzebownisko.pl/20262,25036/25036/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebownisko – https://trzebownisko.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-471
 15. Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyczynie – https://tyczyn.pl w zakładce aktualności oraz w https://bip.tyczyn.pl/

Wersja papierowa dokumentu oraz formularza uwag dostępne są:

 • w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienionych w punktach od 3 do 15 w godzinach pracy poszczególnych urzędów,
 • w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: ul. Lubelska 4, Rzeszów 35-241, pokój nr 410,  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady Prowadzenia Polityki Przestrzennej ROF.

Projekt dokumentu  pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF Konsultacje społeczne 

Do pobrania:

Załączniki:

Brak załączników