Fotowoltaika - projekt parasolowy

Umowa o dofinansowanie projektu ” Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” podpisana!

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z  przyjemnością informuje, że w dniu 21.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” nr RPPK.03.04.00-18-0001/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu to poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminy: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasto Rzeszów.
W ramach projektu wybudowanych zostanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do środowiska.

Całkowita wartość projektu to 2 755 337,03 zł w tym 1 889 098,77 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

Brak załączników