Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF

Umowa o dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” podpisana!

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisało kolejną umowę na dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  Priorytetowej nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt mający na celu przygotowanie stref aktywności gospodarczej będzie realizowany na obszarze Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Łańcut. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć wodna i kanalizacyjna, pompownia ścieków z zasilaniem elektrycznym, podczyszczalnia wód deszczowych oraz wewnętrzna infrastruktura drogowa. Łączna powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych projektu to 17,70 ha.

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

 

Załączniki:

Brak załączników