Złożenie wniosku „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

W dniu 28.09.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 dla działania 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt ten jest strategicznym projektem dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Ma na celu ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Lokalnych  Programach Rewitalizacji Gmin Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie udział bierze 12 gmin należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: Boguchwała, Czarna, Czudec, Lubenia, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn. W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych.

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 106 931 842,80 zł, z czego 64 700 000,00 dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Załączniki:

Brak załączników