Transport niskoemisyjny

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

W dniu 30 marca 2017 r. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, w odpowiedzi na nabór RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17 dla Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jako Lider projektu złożył wniosek pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Łączna wartość projektu to aż 128 478 078,23 zł, z czego 87 889 285,06 zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupionych zostanie ponad 50 nowoczesnych, ekologicznych autobusów przystosowanych również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. W sumie autobusy poruszać będą się na 39 liniach, z czego 4 z nich to nowe połączenia, które zwiększają możliwości komunikacyjne mieszkańców gmin ROF. Dużym ułatwieniem dla przemieszczających się osób będzie wyposażenie autobusów w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. 

Integralną częścią projektu transportowego będzie budowa pętli, zatok, dworców, centrów przesiadkowych, mostów, parkingów w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżek rowerowych. Co więcej, inwestycje w infrastrukturę przyczynią się do osiągnięcia planowanych efektów, jakimi są:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zatłoczenia w miastach poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10
  • wzrost liczby przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej
  • wzrost liczby pasażerów korzystających z przewozów komunikacją miejską

Projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w liczbach:

Projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjne... w liczbach
Załączniki:

Brak załączników