oczyszczalnia ścieków

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN ROF- II ETAP” PODPISANA!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider Projektu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Partnerem projektu jest  Gmina Głogów Małopolski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji na terenie ROF.

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami, pompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Głogów Małopolski, z której korzystać będzie 1362 mieszkańców miejscowości Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko.

Realizacja projektu wpłynie  na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę jakość życia mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Okres realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.03.31

Całkowita wartość projektu wyniesie 17 119 708,27 zł, z czego 7 337 413,05 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

 

Załączniki:

Brak załączników