Fotowoltaika - prąd dla twojego domu

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin – Członków Stowarzyszenia ROF

Jednym ze wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminy będące członkami stowarzyszenia, jest przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli obniżyć koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych. Projekt przyczyni się również do podniesienia jakości  środowiska naturalnego.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W obecnej chwili trwają działania przygotowawcze, związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 kW na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, nowobudowanych oraz na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu budynku mieszkalnego, bądź niemieszkalnego i użytkowanym przez gospodarstwo domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń składających się m. in. z modułów fotowoltaicznych oraz falownika, który służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Moduł fotowoltaiczny przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego. Falownik przekształca energię elektryczną prądu stałego wytworzoną przez panele fotowoltaiczne na energię elektryczną prądu zmiennego 230 V 50 Hz. Panele fotowoltaiczne montuje się na dachu budynku lub na gruncie, skierowane w kierunku południowym i łączy się je w szereg tak aby uzyskać większe napięcie.

Instalacje te będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.

Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu będzie miała średnią moc około  3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Instalacja zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych i będzie zajmowała powierzchnię około 17 m2Roczna produkcja prądu w warunkach województwa podkarpackiego z jednej mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych wyniesie około 2850 kWh. Koszt zakupu takiej ilości energii z sieci energetycznej to 1624,50 zł. Dofinansowanie w projekcie będzie wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych.

O szczegółach projektu oraz naborze mieszkańców będziemy informować wkrótce. Szacujemy, że nabór do projektu dla mieszkańców rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec czerwca tego roku.

Załączniki:

Brak załączników