oczyszczalnia ścieków

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

I. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:  Gmina Chmielnik, Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2017.04.03 – 2020.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – 1,00 szt.
  2. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 0,70 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 0,00 0,00 6 396,00 RLM
  2. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 0,00 0,00 5 034,00 RLM
  3. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 0,00 0,00 6 396,00 RLM

Całkowita wartość projektu to  9 962 126,38 zł w tym 6 682 383,09 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.03.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji na terenie ROF. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę jakość życia mieszkańców obszaru. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami, pompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Głogów Małopolski, z której korzystać będzie 1362 mieszkańców miejscowości Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 28,32 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 1 362,00 RLM
  2. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 1 362,00 RLM

Całkowita wartość projektu wyniesie 17 119 708,27 zł, z czego 7 337 413,05 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Załączniki:

Brak załączników