;

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Tytuł projektu: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2018.11.12 – 2021.03.26

Cel projektu: Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ma na celu także ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 0,85 km
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 614,00 szt.
 3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 4 353,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 29 323,12 tony równoważnika CO²

Wskaźniki specyficzne projektu:

 1. Liczba wybudowanych/przebudowanych wymienników ciepła sieciowego – 1 850,00 szt.
 2. Liczba zainstalowanych nowych kotłów gazowych – 1 889,00 szt.
 3. Liczba budynków, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne -872,00 szt.

Całkowita wartość projektu to  49 949 715,58 zł w tym 38 142 479,29 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-20

 
Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

I. Tytuł projektu: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”, współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza, Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2014.08.12 – 2019.12.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych w na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] – 32,43 ha

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] – 11,00 szt.
 2. Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 100,00%

Całkowita wartość projektu to  15 467 144,11 zł w tym 7 073 893,78 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020\

 

II. Tytuł projektu: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II ETAP”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Miasto Łańcut

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.03.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] – 17,70 ha

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] – 7szt.
 2. Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 100,00%

Całkowita wartość projektu to  14 861 719,02 zł w tym 10 322 080,94 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020


Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

I. Tytuł projektu:„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2017.04.03 – 2019.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 2,69 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 123,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 1 839,06 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) – 1 467,94 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  19 974 031,47 zł w tym 11 159 981,61 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II.Tytuł projektu:„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – ETAP II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko

Okres realizacji projektu: 2018.10.07 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenienegatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających,
 • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,38 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 15,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 310,45 tony równoważnika CO2/rok
 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 397,51 MWhe/rok

Całkowita wartość projektu to  2 755 337,03 zł w tym 1 889 098,77 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

III. 

1) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF –ETAP III (MKP-Rzeszów sp. z o.o.)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: MPK Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2019.05.02 – 2019.12.31

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE oraz redukcja emisji Co2. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w  gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcję emisji Co2 70,21 Mg/rok.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,09 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 89,91 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -70,21 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  1 173 342,24 zł  w tym 594 405,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

2) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF –ETAP III (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. – Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.,

Partnerzy projektu: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2018.11.30 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczna na własne potrzeby obiektów objętych projektem. Projekt umożliwi wytwarzanie rocznie  163 MWh energii z OZE i przełoży się na szacowany roczny spadek  emisji 127,3 ton równoważnika Co2.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,15 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 5,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 163,41 MWe/rok
 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -127,62 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  1 226 671,16 zł  w tym 802 356,22 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

3) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – ETAP III (MZBM Sp. z o.o.+ MPEC Sp. z o.o.+ MPGK Sp. z o.o)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: MZBM Sp. z o.o.

Partnerzy projektu: .MPEC Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2018.04.20 – 2020.12.31

Główne cele projektu to:  Projekt dotyczy budowy 13 mikroinstalacji dachowych montowanych na budynkach należących         do MZBM Sp. z o.o. MPGK Sp. z o.o., MPEC Rzeszów Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania      energii z OZE w źródłach rozproszonych oraz redukcja emisji Co2. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w      gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcję emisji Co2 89,39 Mg/rok.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  – 0,12 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 114,48 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -89,39 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  844 417,20 zł  w tym 509 763,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

4) Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji projektu: 2017.07.31 – 2020.12.31

Główny cel projektu:  CELEM projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE oraz redukcja emisji Co2.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  – 1,21 MWe
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWe/rok] – 977,40 MWe/rok
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) -763,30 tony równoważnika CO2/rok

Całkowita wartość projektu to  10 290 689,87 zł  w tym 6 619 644,64 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 
;

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Chmielnik, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2014.10.08 – 2018.09.28

Cel projektu: Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 11,00 szt.
 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1,00 szt.
 3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 11,00 szt.
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 10,00 szt.
 5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 3,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) – 100,00 odwiedziny/rok
 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1,00 EPC
 3. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 35 440,00 osoby/rok

Całkowita wartość projektu to  38 389 718,56 zł w tym 17 957 576,30 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020


Transport niskoemisyjny
;

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport  – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Czudec, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2017.04.13 – 2019.11.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu na obszarze ROF. W ramach projektu zakupionych zostanie 54 nowoczesnych, ekologicznych autobusów przystosowanych również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane będą do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF. Zostaną wybudowane pętlę, zatoki, dworce, centra przesiadkowych, mosty, parkingi w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżki rowerowe.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 189,32 km
 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4,00 szt.
 3. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 11,00 szt.
 4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike & Ride” – 13,00 szt.
 5. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3,00 szt.
 6. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1,00 szt.
 7. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 54,00 szt.
 8. Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 31,00 szt.
 9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 12,45 km
 10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 080,00 osoby
 11. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike & Ride” – 221,00 szt.
 12. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 481,00 szt.
 13. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych projektach „parkuj i jedź” – 72 725,00 szt.
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] (CI 34) – 154,49 tony ekwiwalentu CO²/rok
 3. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej -60 228,00 szt./rok

Wskaźniki specyficzne dla projektu:

 1. Liczba pasażerów korzystających z przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – 758 252,00 osoby/rok

Całkowita wartość projektu to  133 724 064,56 zł w tym 87 874 765,21 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020


;

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane InwestycjeTerytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2014.05.28 – 2021.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość przebudowanych dróg gminnych – 3,32 km
 2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 292,20 ha
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 23,00 szt.
 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.
 5. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 462,40 m2
 6. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 20,00 szt.
 7. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 567 634,19 m2
 8. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 51 921,00 osoby
 9. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne – 5,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 4,00 EPC
 2. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – 3,00 szt.
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 2,00 EPC
 4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 2,00 EPC

Wskaźniki specyficzne dla projektu:

 1. Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – 1 793,00 szt.
 2. Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały przebudowane w ramach projektu – 2 814,30 m2
 3. Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem – 5,00 szt.
 4. Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku – 3,00 szt.
 5. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej – 27,46 km
 6. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 1,77 km
 7. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich – 2 016,20 m2
 8. Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego – 6,00 szt.
 9. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich – 22 706,00 osoby
 10. Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej – 475,58 m2
 11. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej – 6,98 km

Całkowita wartość projektu to  103 542 750,22 zł w tym 64 699 999,91 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 

oczyszczalnia ścieków
;

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

I. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:  Gmina Chmielnik, Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2017.04.03 – 2020.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – 1,00 szt.
 2. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 0,70 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 0,00 0,00 6 396,00 RLM
 2. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 0,00 0,00 5 034,00 RLM
 3. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 0,00 0,00 6 396,00 RLM

Całkowita wartość projektu to  9 962 126,38 zł w tym 6 682 383,09 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.03.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji na terenie ROF. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę jakość życia mieszkańców obszaru. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami, pompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Głogów Małopolski, z której korzystać będzie 1362 mieszkańców miejscowości Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 28,32 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 1 362,00 RLM
 2. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 1 362,00 RLM

Całkowita wartość projektu wyniesie 17 119 708,27 zł, z czego 7 337 413,05 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.