Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF

Rozwój przedsiębiorczości dla ROF

Stowarzyszenie ROF w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie na realizację kolejnego projektu, którego podstawowym celem jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na naszym obszarze.

W założeniu projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” ma przygotować tereny pod inwestycje i udostępnić atrakcyjne grunty dla potencjalnych przedsiębiorców.

Docelowo liczymy na podniesienie konkurencyjności terenu ROF, stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, ale także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

W tym momencie do działania przystępują Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza i Gmina Głogów Małopolski, które mają opracowane plany dla rozwoju swoich obszarów, a Gmina Miasto Łańcut, Gmina wiejska Łańcut i Gmina Boguchwała przygotowują się do inwestycji w kolejnych terminach. Ponadto Gmina Trzebownisko planuje dodatkowo rozszerzyć zakres inwestycji.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 9 680 313,33 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP 2014 – 2020.

Załączniki:

Brak załączników