Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 18.07.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

        
;

Zapytanie ofertowe 14/2017 z dnia 31.05.2017r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.